ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора

ТОВ «М-ОРТОТРАВМА»

02 травня 2024 р. № 01-06/115

ПУБЛІЧНИЙДОГОВІР-ОФЕРТА

про надання медичних послуг

ТОВАРИСТВО ЗОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «М-ОРТОТРАВМА» (ліцензія на медичну практику видана наказом МОЗ від 24.02.2021 № 331), в особі директора Холонюк Олени Леонідівни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та фізична особа, яка звернулася до Виконавця для отримання медичних послуг (надалі іменується "Пацієнт") з іншої сторони, разом іменовані як "Сторони", а кожна окремо – "Сторона", уклали цей договір про нижченаведене.

1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.     Відповідно до ст. ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України цей Договір є публічним Договором (публічною офертою), що містить усі істотні умови надання Виконавцем медичних послуг та пропонує необмеженому колу фізичних осіб (Пацієнтам) отримати медичні послуги на умовах, визначених цим Договором.

1.2.     Умовицього Договору встановлюються однаковими для всіх Пацієнтів, крім тих, кому законодавством України надані відповідні пільги в разі їх наявності.

1.3.     Виконавець не має права відмовитися від укладення цього Договору за наявності у нього можливості (в тому числі технічної, кадрової, організаційної тощо) надати Пацієнту медичні послуги.

1.4.     Виконавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності з медичної практики, пов’язаної з виконанням цього Договору, і несе відповідальність у разі порушення прав Пацієнта в процесі виконання Договору і реалізації Послуг.

1.5.      Виконавець надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику, виданої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.02.2021 № 331.

1.6.     Перелік дозволених спеціальностей Виконавця:

1.6.1.  лікарські: організація і управління охороною здоров’я, фізична та реабілітаційна медицина, дитяча ортопедія і травматологія, неврологія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, терапія.

1.6.2.  спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа.

1.7.     Договір є обов'язковим для виконання Виконавцем з моменту його оприлюднення на веб-сайті Виконавця.

1.8.     У разі, якщо законодавством України встановлено норми, які суперечать цьому Договору, перевагу при застосуванні матимуть відповідні норми законодавства України.

2.     АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

2.1.     Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту усного або письмового звернення Пацієнта за отриманням медичних послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору (підписання плану лікування, інформованої згоди на діагностику та лікування, початок фактичного користування послугами, оплата рахунку Виконавця тощо), без підписання письмового примірника Сторонами.

2.2.     Дата першого звернення Пацієнта до Виконавця за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору. Пацієнт вважається ознайомленим з Договором в момент укладання Договору.

2.3.     Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

2.4.     Укладаючи Договір, Пацієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору та всіх можливих додатків до Договору.

2.5.     Перед початком користування медичними послугами кожний Пацієнт зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору, тарифами на Послуги, а також Правилами перебування та обслуговування пацієнтів в медичному закладі Виконавця, що розміщені (оприлюднені) на офіційному веб-сайті Виконавця та в Куточку (папці) споживача.

2.6.     Усі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін. Якщо Пацієнт не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір.

2.7.     Виконавець на письмову вимогу Пацієнта надає йому завірену підписом уповноваженої особи Виконавця письмову форму цього Договору.

3.     ТЕРМІНИ, ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому Договорі нижче наведені терміни, поняття і визначення вживаються у такому значенні:

3.1.     Медична послуга– певна дія або сукупність дій, які здійснюються медичними працівниками в Медичному центрі Виконавця з метою профілактики, діагностики, лікування або реабілітації захворювань, патологій або станів Пацієнта.

3.2.     Пацієнт – фізична особа, яка звернулася до медичного закладу Виконавця для отримання медичних послуг та уклала з Виконавцем договір про надання таких послуг. У разі, якщо споживачем Послуг є малолітня або недієздатна особа, права та обов’язки, що передбачені цим Договором для Пацієнта, набуває законний представник такої особи.

3.3.      Медичний центр (далі – Заклад) – заклад охорони здоров’я, створений Виконавцем та розташований за адресою: м. Львів, вул. Ставова, буд. 7-В

3.4.     Веб-сайт Виконавця– веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою mashtaler.com.ua, яка є офіційним джерелом інформування Пацієнтів про Виконавця та послуги, що ним надаються.

3.5.     Лікуючий лікар– лікар Виконавця, який надає медичні послуги Пацієнту в Закладі.

3.6.     План лікування –обраний лікарем для кожного Пацієнта окремо і погоджений з Пацієнтом комплекс профілактичних, лікувальних, діагностичних, реабілітаційних заходів, медичних маніпуляцій тощо, необхідний для досягнення позитивних результатів лікування захворювання Пацієнта, із зазначенням етапів лікування, переліку медичних втручань, орієнтованих строків лікування та орієнтованої вартості лікування в цінах, що діють на день складання плану лікування.

3.7.     Графік відвідувань– графік призначених медичних послуг, в якому визначається перелік послуг, календарна дата та точний час, коли Пацієнт повинен з’явитися до Закладу для отримання таких послуг, який підписується Пацієнтом та є обов’язковим для виконання останнім.

3.8.     Інформована згода –згода Пацієнта на медичне втручання, що може оформлюватися у письмовому вигляді, шляхом підписання окремої затвердженої Виконавцем форми або відповідного формулювання у медичній документації (медичній картці тощо).

3.9.     Правила - Правила перебування та обслуговування пацієнтів в Закладі, затверджені Виконавцем та обов’язкові до виконання Пацієнтом, з якими Пацієнт зобов’язаний ознайомитися до укладення договору.

4.     ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

4.1.     Виконавець зобов’язується за дорученням та погодженням Пацієнта надати останньому (чи особі, в інтересах якої укладено цей Договір) одну або декілька платних медичних послуг з Переліку медичних послуг Виконавця, спрямованих на покращення стану здоров’я Пацієнта та відповідно до встановленого діагнозу (далі –Послуги), а Пацієнт зобов'язується прийняти та оплатити Послуги на умовах, визначених цим Договором.

4.2.     Обсяги, вид, вартість та строки надання Послуг визначаються з урахуванням здоров’я Пацієнта, медичних показань, бажань Пацієнта та технічних можливостей Виконавця.

4.3.     На підставі проведеного первинного огляду Пацієнта лікуючий лікар встановлює попередній діагноз, визначає методи і можливі варіанти лікування, наслідки лікування та передбачувані результати, ступінь ризику і можливі ускладнення, докладно інформує про це Пацієнта.

4.4.     За результатами первинного огляду лікар складає План лікування, що визначає узгоджений Сторонами обсяг Послуг та їх попередню вартість. Необхідною умовою виконання Договору є згода Пацієнта із запропонованим Планом лікування, що засвідчується підписом Пацієнта або шляхом фактичного споживання Пацієнтом зазначених у Плані лікування послуг.

4.5.     Упродовж дії Договору Сторони можуть скласти декілька Планів лікування (в такому випадку умови додаткового Плану лікування будуть доповненням до попереднього Плану лікування) або змінити План лікування.

4.6.     Пацієнт погоджується, що при необхідності провести додаткове обстеження або отримати консультацію профільного медичного спеціаліста, який відсутній у Виконавця, він зобов’язаний пройти таке обстеження або консультацію в строки, встановлені Виконавцем, оплачуючи ці послуги за тарифами відповідних медичних закладів.

5.     ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1.     Послуги надаються в медичному закладі Виконавця відповідно до Правил, з використанням сертифікованого обладнання та дозволених до використання медичних виробів та матеріалів.

5.2.     Лікуючий лікар призначається Виконавцем за погодженням із Пацієнтом.

5.3.     Надання Послуг здійснюється відповідно до Інформованої добровільної згоди Пацієнта на проведення діагностики, лікування, операції та знеболення, яка оформлюється у встановленій законодавством України формі та може додатково оформлюватися в формі, визначеній Виконавцем, перед наданням першої Послуги та перед наданням інших Послуг, перелік яких визначається Виконавцем. Сторони погодили, що підписання інформованих згод є необхідною умовою для початку надання Послуг.

5.4.     Послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном або при особистому зверненні Пацієнта. Надання Послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на цей час інших Пацієнтів. Дата та час надання кожної Послуги погоджується Виконавцем та Пацієнтом в усній або письмовій (шляхом підписання графіка відвідувань) формі.

5.5.     Дату та час надання кожної Послуги може бути змінено з ініціативи Пацієнта у період 12 год. до настання строку надання такої Послуги. Якщо пацієнт не попередив адміністратора про зміну дати, часу та виду послуги у термін до 12 год. до настання такої послуги, він зобов’язаний компенсувати вартість послуги у повному розмірі.

5.6.     У разі запізнення Пацієнт зобов’язаний заздалегідь попередити про це адміністратора Закладу. У разі запізнення, що призвело до зміщення графіку прийому, з Пацієнтом узгоджується інший час візиту.

5.7.     Дату та час надання кожної Послуги може бути змінено з ініціативи Виконавця у разі:

5.7.1.  Якщо стан здоров’я Пацієнта перед початком надання Послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Пацієнта або інших тяжких чи негативних наслідків.

5.7.2.  Виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання Послуги Виконавцем.

5.8.     Виконавець не має права розголошувати третім особам інформацію про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя Пацієнта, яка стала відома у зв’язку із виконанням цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України.

6.     ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1.     Вартість Послуг, що надаються за цим Договором, визначається відповідно до їх обсягу та затверджених Виконавцем тарифів на Послуги. Тарифи на Послуги мають юридичну силу угоди про узгоджену ціну.

6.2.     Попередня вартість Послуг зазначається в Плані лікування та не включає вартість лікування прихованих патологій, які можуть бути виявлені в процесі лікування. За відсутності підписаного Плану лікування вартість послуг визначається відповідно до діючого на момент отримання послуги прайсу.

6.3.     Ціни, вказані в Плані лікування, дійсні протягом строку, зазначеного в Плані лікування. Після спливу цього строку вартість Послуг визначається виходячи з діючих на момент надання Послуги тарифів Виконавця.

6.4.     Пацієнт оплачує Послуги одним із нижче наведених способів за вибором Пацієнта:

6.4.1.  оплата готівкою в касу Виконавця;

6.4.2.  оплата за допомогою платіжної картки з використанням платіжного пристрою банку Виконавця;

6.4.3.  оплата рахунків Виконавця за безготівковим розрахунком.

6.5.     Послуги оплачуються Пацієнтом в день надання Послуги - до надання Послуги або безпосередньо після її надання, в розмірі повної вартості наданої Послуги в конкретне відвідування.

6.6.     Пацієнт має право здійснити попередню оплату Послуг, визначених Планом лікування. Вартість Послуг, сплачених Пацієнтом як попередня оплата, може бути переглянута Виконавцем у разі зміни тарифів на Послуги чи зміни вартості витратних матеріалів. У такому випадку різниця вартості покривається пацієнтом протягом 3 робочих днів з моменту зміни вартості Плану лікування.

6.7.     На окремі види Послуг, які передбачають попередні витрати Виконавця (індивідуальне замовлення лікувальних конструкцій для Пацієнта у третіх осіб тощо), Пацієнтом обов’язково вноситься передоплата у розмірі 100% від вартості таких конструкцій. Сума передоплати та строк її внесення зазначається в Плані лікування та/або в рахунку, який заздалегідь надається Пацієнту.

6.8.     Он-лайн послуги надаються тільки за умови 100 % попередньої оплати.

6.9.     Якщо сума вартості всіх складових наданих за попередньою оплатою Послуг перевищує внесену Пацієнтом суму попередньої оплати, то різницю Пацієнт повинен погасити не пізніше дня закінчення надання Послуг.

6.10.  У випадку виникнення розбіжностей в сторону збільшення між орієнтовною вартістю Послуги (частини Послуги) та сумою виставленого Пацієнту рахунку в конкретне відвідування, Пацієнт зобов’язаний оплатити рахунок не пізніше наступного дня після надання Послуги (частини Послуг). У такому випадку Пацієнт обов’язково підписує Акт наданих послуг з переліком наданих Послуг та зазначенням розміру заборгованості Пацієнта за Послуги.

6.11.  У разі недостатності у Пацієнта грошових коштів для оплати отриманих Послуг заборгованість Пацієнта перед Виконавцем може бути оформлена додатковою угодою про оплату Послуг з розстрочкою платежів.

6.12.  Лікування за страховим полісом надається за умови попереднього укладання Виконавцем відповідного Договору зі страховою компанією.

6.13.  Пацієнту може надаватися знижка на вартість Послуги, розмір якої визначається в порядку, встановленому Виконавцем.

6.14.  Якщо в процесі надання Послуг виникає потреба в їх коригуванні (наданні додаткових послуг або зміні Плану лікування), то відповідному коригуванню піддається і остаточна вартість Послуг за Договором. Такі зміни Сторони узгоджують до моменту надання додаткових або змінених Послуг. Пацієнт має право відмовитися від коригування Послуг та продовжувати отримувати Послуги згідно з узгодженим Планом лікування. Якщо така відмова унеможливлює продовження надання Послуг за медичними показаннями, Виконавець має право в односторонньому порядку припинити дію цього Договору, а Пацієнт зобов’язаний оплатити вартість фактично отриманих Послуг. Якщо Пацієнт не заперечує проти зміни або доповнення Плану лікування, то надання Послуг продовжується відповідно до нових умов та з підписанням нового або додаткового Плану лікування.

6.15.  Якщо з вини Виконавця Послуги надаються не в повному обсязі, вартість не наданих та сплачених Послуг відшкодовується Пацієнту протягом трьох робочих днів з моменту звернення Пацієнта із відповідною заявою.

6.16.  У випадку неможливості надання Послуг (частини Послуг) з вини Пацієнта  - через не з’явлення Пацієнта на прийом до лікаря або на іншу медичну процедуру, порушення Пацієнтом умов цього Договору та (або) Правил, Виконавець має право не повертати Пацієнту сплачену ним суму передоплати. При цьому Пацієнт може звернутися з заявою на повернення коштів за фактично не надані послуги, а Виконавець зобов’язаний розглянути можливість повернення коштів з вирахуванням фактично здійснених витрат та витрат з виготовлення(замовлення) для Пацієнта лікувальних конструкцій протягом трьох робочих днів з моменту звернення Пацієнта із відповідною заявою.

6.17.  Пацієнт не має права відмовитись від оплати погоджених та фактично наданих Послуг.

6.18.  В усіх випадках, коли вартість наданих Пацієнту Послуг прямо не визначена Планом лікування, в тому числі коли Послуги, визначені в Плані лікування, надані не в повному обсязі, вартість таких Послуг (частини Послуг) визначається відповідно до діючих тарифів Виконавця.

6.19.  Загальна вартість Послуг за цим Договором визначається сумарною вартістю всіх наданих Пацієнту Послуг.

6.20.  Умови цього розділу щодо оплати Послуг не поширюється на випадки надання Пацієнтам медичних послуг, які оплачуються страховиками відповідно до договорів добровільного медичного страхування або іншими третіми особами. Будь-які медичні послуги за цим Договором можуть бути сплачені третьою особою на підставі окремого договору між третьою особою та Виконавцем.

7.     ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

7.1.     Приймання-передача наданих Послуг здійснюється в усній формі чи на вимогу однієї зі Сторін шляхом оформлення Акту наданих послуг (далі – Акт), який складається Виконавцем в двох примірниках та надається Пацієнту для підписання.

7.2.     Пацієнт зобов’язаний підписати обидва примірника Акту або надати письмову мотивовану відмову від його підписання.

7.3.     У разі якщо Пацієнт не надав письмову мотивовану відмову від підписання Акту Послуга вважається належним чином наданою Виконавцем та належним чином прийнятою Пацієнтом.

7.4.     За наявності письмової мотивованої відмови від підписання Акту Виконавець протягом 10 (десяти) календарних днів розглядає таку відмову та в письмовій формі повідомляє Пацієнта про результати розгляду. У разі обґрунтованості відмови Пацієнта Сторони складають двосторонній рекламаційний акт з переліком необхідних доробок і термінів їхнього виконання.

7.5.     Якщо Пацієнту надано декілька Послуг, Виконавець має право скласти один Акт, в якому зазначити весь перелік наданих Послуг.

8.     ПРАВА СТОРІН

8.1.     Пацієнт має право:

8.1.1.     Приєднатися до цього Договору на запропонованих Виконавцем умовах.

8.1.2.     До моменту замовлення Послуг отримати повну інформацію про медичні послуги, які надаються Виконавцем.

8.1.3.     Узгодити з Виконавцем орієнтовану вартість Послуг шляхом підписання Плану лікування.

8.1.4.     Отримати Послуги належної якості.

8.1.5.     Отримувати достовірну та повну інформацію про стан свого здоров'я, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров'я, які зберігаються у Виконавця.

8.1.6.     Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвитку захворювання при наданні Послуг.

8.1.7.     Вибрати метод лікування відповідно до рекомендацій лікуючого лікаря, якщо лікарем визначено кілька варіантів плану лікування, попередньо ознайомившись із результатами обстеження, діагнозом, методами лікування, пов'язаним з ними ризиком, перевагами й недоліками різних планів лікування, можливими ускладненнями.

8.1.8.     Вимагати заміни лікуючого лікаря (за наявності у Виконавця інших лікарів відповідної кваліфікації).

8.1.9.     При зміні в процесі лікування Плану лікування та попередньої орієнтованої вартості Послуг Пацієнт вправі на свій вибір:

(1)      погодитись з новим/додатковим Планом лікування та узгодити його вартість;

(2)      відмовитися від запропонованих змін та продовжити лікування на узгоджених раніше умовах;

(3)      розірвати Договір та провести розрахунки за фактично надані Послуги.

8.1.10.  На таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

8.1.11.  На усунення недоліків наданої Послуги.

8.1.12.  Звернутися до Виконавця з пропозиціями, заявами, відгуками тощо щодо наданих Послуг.

8.1.13.  Відмовитись від отримання Послуги (частини Послуги) в будь-який момент дії Договору, попередньо сплативши всі фактично надані на момент відмови Послуги та Послуги, які були заплановані в період до 12 год після отримання інформації про відмову, а також вартість здійснених витрат та витрат з виготовлення (замовлення) для Пацієнта лікувальних конструкцій.

8.2.     Виконавець має право:

8.2.1.     Вносити зміни до цього Договору, а також до переліку Послуг, змінювати ціну кожної Послуги.

8.2.2.     Проводити акції, надавати знижки та додаткові пільги на Послуги.

8.2.3.     Отримувати оплату за надані Послуги в порядку, передбаченому цим Договором.

8.2.4.     Обробляти персональні дані та іншу інформацію про Пацієнта відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних.

8.2.5.     У разі необхідності, за попереднім погодженням з Пацієнтом, вносити зміни в План лікування.

8.2.6.     Самостійно визначати і призначати медичних працівників, які надаватимуть Послуги Пацієнту.

8.2.7.     У разі виникнення невідкладних станів, непередбачуваних ситуацій чи ускладнень під час проведення медичних втручань - самостійно визначати обсяг усіх необхідних та можливих заходів з їх усунення.

8.2.8.     Надати неповну інформацію про стан здоров'я Пацієнта, обмежити можливість його ознайомлення з окремими медичними документами у разі, якщо інформація про хворобу Пацієнта може погіршити стан його здоров'я або зашкодити процесу лікування.

8.2.9.     Здійснювати аудіозапис телефонних розмов з Пацієнтом.

8.2.10.  Вести фото та/або відео фіксацію процесу надання Послуг та в подальшому використовувати знеособлені результати такої фіксації в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України.

8.2.11.  Використовувати відгуки пацієнтів про лікування та медичний центр на офіційних інтернет-сторінках, соцмережах медичного центру, друкованій продукції чи інших загально доступних ресурсах, які Пацієнти розмістили у публічному доступі із зазначенням їх прізвищ та імен.

8.2.12.  Перенести візит у випадку непередбаченої відсутності лікаря або за можливості призначити іншого лікаря для проведення лікування за згодою Пацієнта.

8.2.13.  У разі запізнення Пацієнтав односторонньому порядку змінити строк надання Послуг або відмінити наданнятаких Послуг.

8.2.14.  Скеровувати Пацієнта до інших профільних медичних спеціалістів, у тому числі до іншого закладу охорони здоров'я, з метою уточнення діагнозу та вибору оптимального плану лікування.

8.2.15.  Не починати (абопризупинити) надання Послуг у випадках:

(1)      відмови Пацієнта відпідписання інформованих згод, заповнення анамнезу (анкети здоров’я);

(2)      при виникненні заборгованості у Пацієнта з оплати Послуг (до моменту повного погашення такої заборгованості);

(3)      виявлення у Пацієнта підчас обстеження захворювання (патології), лікування якого неможливе в Закладі через ліцензійні обмеження, кваліфікацію медичного персоналу або технічну оснащеність або при відмові Пацієнта від лікування такої патології, якщо це унеможливлює надання Послуг за Планом лікування;

(4)      перебування Пацієнта устані алкогольного або наркотичного сп'яніння або в іншому хворобливому стані,що перешкоджає наданню якісних Послуг;

(5)      неприбуття Пацієнтом увстановлені дату та час для отримання відповідних Послуг.

8.2.16.  Відмовити в будь-який момент у наданні Послуг (за умови, що така відмова не загрожуватиме життю Пацієнта) в наступних випадках:

(1)      надання Пацієнтом неповнихта /або недостовірних даних про свою особу та/ або стан свого здоров’я;

(2)      наявність медичних протипоказань до проходження лікування методами, які були визначені Сторонами;

(3)      відмови Пацієнта пройти необхідні для проведення подальшого лікування обстеження;

(4)      у разі якщо Пацієнт наполягає на використанні лікарських засобів чи застосуванні методів діагностики та лікування, що не дозволені до застосування на території України;

(5)      недотримання Пацієнтом встановлених лікуючим лікарем приписів або графіку лікування;

(6)      порушення Пацієнтом Правил перебування та обслуговування пацієнтів в Закладі.

9.     ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

9.1.     Пацієнт зобов’язаний:

9.1.1.     До укладання Договору ознайомитися з тарифами Виконавця, Правилами.

9.1.2.     Вчасно прибути до Закладу вдату та час надання Послуг.

9.1.3.     Завчасно повідомляти Закладпро об’єктивну неможливість з’явитися на прийом чи на процедури.

9.1.4.     Під час перебування на території Закладу неухильно дотримуватися Правил Виконавця.

9.1.5.     До початку надання Послуг повідомити лікуючому лікарю весь перелік лікарських засобів, які застосовує Пацієнт, а також про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров’я.

9.1.6.     Точно і своєчасно виконувати усні чи письмові приписи і рекомендації лікуючого лікаря, дотримуватися Плану лікування, своєчасно з’являтися на призначені додаткові обстеження, контрольні та профілактичні огляди.

9.1.7.     Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан свого здоров’я, які необхідні Закладу для надання Послуг.

9.1.8.     Повідомляти лікуючоголікаря про покращення або погіршення самопочуття, появу або зникнення симптомівта іншу інформацію про зміни стану свого здоров’я протягом строку лікування.

9.1.9.     Приймати надані Послуги належної якості та підписувати Акти.

9.1.10.  Оплачувати вартість Послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

9.1.11.  Сплатити вартість непогоджених додаткових Послуг, які було надано Виконавцем з метою уникнення негативних наслідків для життя або здоров’я Пацієнта.

9.1.12.  Підписувати інформованізгоди на проведення діагностики, лікування та знеболення, анкети Виконавця.

9.1.13.  Дотримуватися правил експлуатації встановлених лікувальних конструкцій, у випадку їх поломки (незалежно від причин цього), виникнення ускладнень - у строк до 24 годин, а за можливості - негайно сповістити про це Виконавця.

9.2.     Виконавець зобов’язаний:

9.2.1.     Провести в узгоджений ізПацієнтом час первинний огляд Пацієнта для встановлення попереднього діагнозу, обсягу необхідного лікування, розрахунку вартості лікування і проінформувати Пацієнта про результати.

9.2.2.     За необхідності додаткових методів обстеження з метою встановлення остаточного діагнозу провести їх, а при відсутності можливостей для цього - проінформувати Пацієнта і скерувати його для проходження обстеження до іншого закладу охорони здоров'я або профільного медичного спеціаліста.

9.2.3.     Надати Послуги належної якості відповідно до поставленого остаточного діагнозу, Плану лікування і розрахунку вартості, узгоджених Сторонами.

9.2.4.     Забезпечити надання Пацієнтові всіх необхідних Послуг, передбачених Договором та узгодженим Планом лікування.

9.2.5.     Створити належні і безпечніумови перебування Пацієнта у Закладі.

9.2.6.     Забезпечити найбільш безболісніта раціональні методи лікування відповідно до медичних показань.

9.2.7.     Інформувати Пацієнта про обставини, що можуть виникнути та привести до збільшення обсягу надання Послуг, про можливі ризики та ускладнення, що можуть виникнути в ході надання Послуг.

9.2.8.     При змінах в процесі лікування узгодити з Пацієнтом додатковий або новий План лікування та його орієнтовну вартість.

9.2.9.     Надати Пацієнту лікарські призначення та рекомендації після надання Послуги.

9.2.10.  На вимогу Пацієнта надавати інформацію про режим роботи Виконавця, умови та порядок надання Послуг.

9.2.11.  Після закінчення лікування надати на вимогу Пацієнта виписку з медичної карти, копії результатів обстежень, довідки, цифрові носії за домовленістю тощо.

9.2.12.  Дотримуватися абсолютної конфіденційності інформації про стан здоров'я, результати медичних обстежень та оглядів, інтимну та сімейну сторони життя Пацієнта.

9.2.13.  Використовувати лікарські засоби та медичні вироби, дозволені для використання в України.

9.2.14.  Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.

10.  ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

10.1.  Послуги надаються медичними працівниками Закладу, які мають необхідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України. Певні види Послуг можуть надаватися різними медичними спеціалістами Виконавця.

10.2.  Послуги надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та/або протоколів медичної допомоги, затверджених МОЗ України.

10.3.  Якістьнаданих Послуг повинна відповідати вимогам законодавства України.

10.4.  Послуги повинні бути безпечними для здоров’я Пацієнта.

10.5.  Контроль якості надання медичної допомоги здійснюється у випадках, в порядку та в строки, що передбачені законодавством України

11.  ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ПАЦІЄНТА

11.1.   На виконання Закону України "Про захист персональних даних" Виконавець повідомляє Пацієнта про здійснення  обробки його персональних даних під час виконання цього Договору.

11.2.   Володільцем персональних даних є Виконавець.

11.3.   Персональні дані збираються з метою охорони здоров’я, встановлення медичного діагнозу, для забезпечення піклування чи лікування або надання медичних послуг (п.6 ч. 2 ст. 7 Закону України "Про захист персональних даних").

11.4.   Складта зміст персональних даних, що обробляються Виконавцем:  

11.4.1.     загальні дані (в томучислі, але не виключно: прізвище, ім’я, по батькові, стать, дата та місценародження, адреса реєстрації та місце проживання, сімейний стан, засобизв’язку);

11.4.2.     спеціальні дані, що стосуються стану здоров’я особи (в тому числі, але не виключно: факт звернення за медичною допомогою, медична інформація про особу, що містить не лише свідчення про стан здоров’я, а й про історію хвороби, запропоновані дослідження і лікувальні заходи, прогноз можливого розвитку захворювання, наявність ризику для життя і здоров’я, відомості про наявність групи інвалідності, генетичні дані тощо).

11.5.   Пацієнтмає такі права у сфері захисту персональних даних:

11.5.1.     знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місце знаходження або місце проживання (перебування) володільця персональних даних;

11.5.2.     отримувати інформацію проумови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіхосіб, яким передаються персональні дані;

11.5.3.     на доступ до своїх персональних даних;

11.5.4.     отримувати не пізніше, ніжза 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

11.5.5.     пред’являти вмотивовану вимогу Виконавцю із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

11.5.6.     пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних Виконавцем, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

11.5.7.     на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

11.5.8.     звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

11.5.9.     застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

11.5.10.  знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

11.5.11.  на захист від автоматизованого рішення, яке має для пацієнта правові наслідки.

11.6.   Персональні дані пацієнтів зберігаються у формі картотек та/або локальних електронних баз даних.

11.7.   Виконавець зобов’язується забезпечити конфіденційність та безпеку персональних даних Пацієнта під час їх обробки. Працівники Виконавця здійснюють обробку персональних даних Пацієнта виключно у зв’язку з виконанням їхніх професійних обов’язків та зобов’язуються не допускати розголошення персональних даних, які їм були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових та трудових обов’язків.

11.8.   Виконавець може передавати персональні дані пацієнтів Департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації, органам прокуратури, правоохоронним та судовим органам, органам опіки та піклування, МСЕК, Фонду соціального страхування тощо виключно в обсязі, що є необхідним для реалізації ними своїх повноважень.

11.9.   Адвокати мають право доступу до персональних даних лише тих пацієнтів, які є їхніми клієнтами, та виключно у випадку надання цими клієнтами згоди на таку передачу. Іншим особам персональні передаються лише за згодою пацієнта або його законного представника (батьки, опікун або піклувальник). Для наукових та статистичних цілей можуть передаватися знеособлені персональні дані, що не дозволяють ідентифікувати особу.

11.10. Пацієнт надає згоду на використання Виконавцем наданих ним контактних даних з метою інформування Пацієнта, здійснення зв’язку із Пацієнтом; для надіслання повідомлень медичного, інформаційного та/або рекламного характеру; надсилання повідомлень, текст яких може містити персональну та конфіденційну інформацію про Пацієнта.За письмовою заявою Пацієнта контактні дані останнього виключаються зі списку адресатів для інформаційних та рекламних повідомлень.

12.  КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

12.1.   Конфіденційною за цим Договором визнається інформація про факт звернення Пацієнта за медичною допомогою, встановлений діагноз, перелік наданих Послуг, а також інша інформація, яка відповідно до чинного законодавства є конфіденційною інформацією (інформацією з обмеженим доступом).

12.2.   Виконавець бере на себе зобов’язання щодо дотримання конфіденційності інформації, отриманої під час виконання цього Договору.

12.3.   Виконавець декларує, що зобов’язання щодо конфіденційності, передбачені цим розділом, мають безстроковий характер і зберігають свою чинність після закінчення строку дії цього Договору.

13.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

13.1.  За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань Сторони несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України та цим Договором.

13.2.  Пацієнт відповідає за достовірність наданої інформації щодо свого здоров’я, виконання рекомендацій лікаря, своєчасну оплату наданих Послуг.

13.3.  Виконавець відповідає за якість та безпеку наданих Послуг.

13.4.  У разі прострочення оплати наданих Послуг Виконавець має право вимагати від Пацієнта сплати пені у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми фактичної заборгованості за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів – додатково вимагати від Пацієнта сплати штрафу в розмірі суми заборгованості.

13.5.  Не є показником неналежної якості наданих Виконавцем Послуг:

13.5.1. ускладнення та інші побічні ефекти втручання, що виникли внаслідок біологічних особливостей організму Пацієнта та ймовірність яких наявні знання і технології не можуть повністю виключити, якщо Послуги надані з дотриманням всіх необхідних дій і умов, що пред’являються до послуг цього виду;

13.5.2. можливий дискомфорт, що викликаний специфікою медичних методик і є наслідком реакції організму на фізичний, хімічний вплив препаратів, які проходять протягом розумного строку і про які Пацієнт був заздалегідь повідомлений лікуючим лікарем;

13.5.3. ускладнення, що наступили  після надання Послуг у випадку грубого недотримання (порушення) Пацієнтом рекомендацій, наданих лікуючим лікарем.

13.6.  Виконавець звільняється від відповідальності за результат наданих Послуг та за шкоду, заподіяну здоров’ю Пацієнта, у випадках: 

13.6.1. невиконання Пацієнтом призначень та рекомендацій лікуючого лікаря, Плану лікування; 

13.6.2. неявки чи несвоєчасної явки Пацієнта на заплановані прийоми чи контрольні медичні огляди;

13.6.3. відмови Пацієнта від продовження лікування та/або дострокового розірвання Договору;

13.6.4. не повідомлення, невчасне повідомлення Пацієнтом суттєвої інформації про стан свого здоров’я (анамнез), наявні шкідливі звички чи повідомлення завідомо неправдивих відомостей;

13.6.5. отримання медичної допомоги в інших закладах охорони здоров’я або в інших медичних спеціалістів;

13.6.6. не своєчасного повідомлення Пацієнтом лікаря про ускладнення, що виникли під час дії Договору;

13.6.7. використання лікарських засобів та медичних виробів неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Виконавця;

13.6.8. виникнення алергії або неприйняття медичних препаратів або матеріалів, дозволених до застосування;

13.6.9. розвитку захворювань чи патологій, які не пов’язані з наданням послуг за цим Договором.

13.7.  Пацієнт повідомлений про те, що сучасна медицина не є точною наукою, відтак діагностика та лікування не можуть гарантувати отримання точного і позитивного ефекту. Пацієнт усвідомлює, що в силу обмеженості можливостей сучасної медицини ,складності діагностики та лікування окремих захворювань, індивідуальності та унікальності організму кожного пацієнта запропоновані Виконавцем Послуги можуть не принести очікуваного результату або навіть спричинити погіршення здоров’я Пацієнта, виникнення атипових реакцій та ускладнень, які не враховані у галузевих медичних стандартах (протоколах) та не описані в спеціальній літературі.

14.  ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

14.1.  Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи, відсутність електричної енергії, перебої в постачанні природного газу або питної води, поломка обладнання або устаткування, тимчасова непрацездатність лікарів або іншого медичного персоналу Виконавця тощо).

14.2.  Пацієнт звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладення Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи).

14.3.  Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна за можливості негайно, проте не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту виникнення таких обставин, повідомити про це іншу Сторону.

15.  ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

15.1.  Увипадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їхшляхом взаємних переговорів та консультацій.

15.2.  Уразі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовомупорядку відповідно до законодавства України.

16.  ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

16.1.  Зміни до цього Договору вносяться Виконавцем в односторонньому порядку та оприлюднюються на веб-сайті Виконавця та на паперових носіях в Закладі Виконавця - на рецепції та/або в Куточку (папці) споживача. У разі виявлення розбіжностей між умовами цього Договору, оприлюдненими на веб-сайті Виконавця та на паперових носіях в Закладі Виконавця, пріоритет має примірник на паперових носіях.

16.2.  У випадку внесення змін до цього Договору (в тому числі в разі зміни цін на Послуги) Виконавець зобов'язаний повідомити про це Пацієнтів за 14 днів до передбачуваної дати впровадження змін шляхом розміщення оголошення на рецепції в приміщенні Закладу.

16.3.  У разі незгоди Пацієнта зі змінами, внесеними до Договору, такий Пацієнт зобов'язаний розірвати Договір у тижневий строк з моменту, коли він дізнався чи міг дізнатися про зміни. Продовження користування Послугами свідчить про згоду Пацієнта з внесеними до Договору змінами.

17.  СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІУМОВИ

17.1.  Цей Договір набирає чинності з дати укладення та діє безстроково, до його припинення будь-якою зі Сторін в порядку, встановленому Договором.

17.2.  Усі строки надання Послуг протягом виконання Плану лікування є приблизними та можуть змінюватися в залежності від стану здоров'я Пацієнта та інших об'єктивних або суб'єктивних обставин.

17.3.  Дія цього Договору припиняється в наступних випадках:

17.3.1.   За взаємною згодою Сторін,в т.ч. шляхом укладення Додаткової угоди про припинення Договору.

17.3.2.   За ініціативою Пацієнта шляхом подання Виконавцю письмової заяви не пізніше, ніж за 10 днів до передбачуваного дня розірвання Договору. Договір вважається розірваним з дати, що зазначена в заяві.

17.3.3.   За ініціативою Виконавця у випадках порушення Пацієнтом умов Договору та (або) Правил, за умови здійснення всіх необхідних дій, що запобігають будь-якому погіршенню стану здоров'я Пацієнта у зв'язку з такою відмовою. Виконавець письмово інформує Пацієнта про причини відмови від Договору та дату, з якої Договір вважатиметься розірваним.За відсутністю зв’язку з Пацієнтом повідомлення про розірвання Договору надсилається листом за адресою, яка вказана в Договорі. Договір є розірваним здати, що зазначена в повідомленні Виконавця.

17.4.  Сторони беззастережно погоджуються під реквізитами Пацієнта вважати інформацію, зазначену ним при заповненні відповідних анкет Виконавця, які містять персональні дані Пацієнта, або оформленні Плану лікування та медичної карти.

17.5.   Пацієнт розуміє і погоджується з тим, що вся інформація, яка розміщується на Інтернет ресурсах Виконавця, носить лише інформаційно-рекомендаційний характер та не може трактуватися як медична інформація та як вказівка до її застосуванні по відношенню до особи Пацієнта.

17.6.   Правила перебування та обслуговування пацієнтів в Закладі та діючі тарифи на медичні послуги затверджуються Виконавцем і розміщуються на веб-сайті, а також в Куточку (папці) споживача в Закладі та надаються для ознайомлення на першу вимогу Пацієнта.

17.7.  На всіх документах, що пов’язані з укладенням та виконанням цього Договору, які передбачають підписання їх Пацієнтом, поряд з підписом Пацієнт обов’язково власноруч зазначає свої прізвище та ініціали.

18.  РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «М-ОРТОТРАВМА»

Код  юридичної особи 43924707

м.  Львів, вул. Ставова, буд. 7-В

+380684144000

Директор:  Холонюк Олена Леонідівна

ПРАВИЛА

перебування та обслуговування пацієнтів в Медичному центрі

ТОВ «М-ОРТОТРАВМА»

1. Загальні положення

1.1. Цей локальний нормативний акт регламентує правила внутрішнього розпорядку Медичного центру ТОВ «М-ОРТОТРАВМА» (далі - Центр), порядок перебування Пацієнтів в Центрі, особливості обслуговування Пацієнтів, порядок надання та оплати медичних послуг тощо.

1.2. Центр надає медичні послуги громадянам України, громадянам інших країн та особам без громадянства (далі – Пацієнти), які звернулись до нього самостійно чи були направлені з інших закладів охорони здоров’я.

1.3. У разі, якщо споживачем послуг є малолітня, неповнолітня або недієздатна особа, права та обов’язки, що передбачені Правилами для Пацієнта, набуває законний представник такої особи.

1.4. При укладенні з Пацієнтом договору про надання медичних послуг ці Правила стають невід’ємною частиною такого договору.

1.5. Усі медичні та інші послуги в Центрі є платними.

1.6 Інформація про учасників та керівництво підприємства, ліцензію на медичну практику, медичний персонал, прейскурант цін, діючі дисконтні програми є відкритою для ознайомлення для всіх відвідувачів і розміщена у «Куточку споживача». Більш розширену інформацію Пацієнти можуть отримати під час консультацій у лікарів або на рецепції в адміністратора.

2. Порядок запису пацієнтів на прийом до лікаря

2.1 Медичні послуги надаються у Центрі амбулаторно. Амбулаторний прийом Пацієнтів здійснюється у години роботи Центру згідно з графіками роботи лікарів.

2.2. Прийом Пацієнтів відбувається з понеділка по п’ятницю з 08:00-20:00, субота з 09:00-15:00, неділя - вихідний.

2.3. Запис на прийом до Центру проводиться попередньо, за день чи декілька днів до бажаного візиту.

2.4. Прийом без попереднього запису в день прийому можливий лише при наявності вільних місць в графіку роботи лікаря за профілем.

2.5. Пацієнт може отримати попередню інформацію про перелік послуг, їх вартість, порядок оплати та інше у адміністраторів Центру безпосередньо або за телефоном. Пацієнт може обрати день і час прийому із наявних вільних місць в запису, про які йому повідомить адміністратор Центру.

2.6 Запис первинного Пацієнта здійснюється адміністратором Центру, який визначає дату та час прийому, а також лікуючого лікаря. Під час запису на прийом Пацієнт повинен вказати послугу або послуги, на які він записується.

2.7. У разі необхідності залучення до комплексного лікування інших спеціалістів, лікуючий лікар звертається до адміністратора Центру, який здійснює запис до відповідного спеціаліста за наявності у нього вільних місць в запису.

2.8. Запис вторинного Пацієнта здійснюється адміністратором Центру за погодженням з лікуючим лікарем відповідно до узгодженого плану лікування.

2.9. Якщо Пацієнт не має можливості прийти в призначений час та у разі необхідності скасування самого візиту або зміни призначеного часу візиту Пацієнт зобов’язаний повідомити про це адміністратора Центру за 12 год. до призначеного часу візиту.

2.10. У разі, якщо Пацієнт не з’явився на прийом в призначений час без попередження, або повідомив про це пізніше, ніж за 12 год. до візиту, він зобов’язаний покрити вартість послуги, на яку було створено запис.

2.11. У разі запізнення пацієнта більше, ніж на 20 хв., візит може бути скасовано.

2.12. У разі непередбачуваної відсутності лікаря та інших надзвичайних обставин адміністратор Центру попереджає про це Пацієнта при першій можливості за контактним телефоном, який був вказаний Пацієнтом. При цьому, за бажанням Пацієнта, запис переносять на інший зручний для нього час.

3. Правила знаходження в Центріsome text

3.1 Пацієнт, який зайшов до Центру, зобов’язаний зняти верхній одяг та залишити його в гардеробі (відповідній шафі або на вішаку), залишити в шафі великі валізи або згортки, одягнути бахіли, уточнити свій запис у адміністратора.

3.2. Центр не несе відповідальності за збереження грошей, цінних речей і одягу пацієнтів (відвідувачів), за винятком тих, які були передані на відповідальне зберігання.

3.3. Пацієнт, який знаходиться в Центрі, повинен відноситися з повагою до персоналу та до інших пацієнтів, не дозволяти собі проявів грубощі та безтактності. Поведінка Пацієнта не повинна порушувати атмосферу поваги і доброзичливості.

3.4. Координаційну роботу при зверненні пацієнтів до Центру забезпечує адміністратор, який виконує функції розподілу Пацієнтів до лікарів, надає довідкову інформацію.

3.5. При записі на всі види послуг Пацієнт повинен підійти до адміністратора, після чого може зачекати на початок прийому в зоні очікування в холі Центру.

3.6. Час початку прийому у лікаря може відбуватися з невеликим очікуванням. Це обумовлено тим, що у всіх Пацієнтів різні проблеми та патології, тривалість прийому може перебільшувати передбачуваний відрізок часу і початок наступного прийому може затриматись.

3.7. У центрі проводиться відеозапис у коридорах та на рецепції, який використовується виключно в цілях безпеки та підтвердження дотримання цих Правил пацієнтами та працівниками.

3.8. У Центрі суворо забороняється:

- проходити до медичних приміщень у верхньому одязі чи без надягання бахіл на взуття;

- заходити до лікарських кабінетів без попереднього запрошення;

- приходити на прийом до лікаря у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, під впливом психотропних речовин;

- курити, вживати спиртні напої, наркотичні або інші психотропні засоби;

- проявляти будь-яку форму агресії;

- порушувати режим тиші, у т.ч. при прослуховуванні музики, перегляді ТВ-програм, відеофільмів, при грі у комп’ютерні ігри тощо;

- порушувати техніку безпеки, у т.ч. протипожежні норми;

- порушувати санітарно-епідемічні норми, у т.ч. при користуванні місцями загального користування, смітити у приміщеннях Центру;

- порушувати норми суспільної моралі, етики;

- порушувати вимоги законодавства щодо конфіденційності та приватності інформації про інших пацієнтів та відвідувачів Центру;

- псувати та привласнювати майно, інвентар і обладнання (у т.ч. медичну та іншу документацію) Центру та інших осіб;

- вести телефонні розмови із службових телефонів (без дозволу персоналу);

- займатись будь-яким видом торгівлі або обміну;

- приводити або приносити до Центру тварин, птахів, зброю, колючі та ріжучі предмети, алкоголь, квіти з сильним запахом, отруйні речовини, хімічні сполуки та реактиви.

3.9. Зазначені вище обмеження стосуються пацієнтів, осіб, що супроводжують пацієнтів, та інших відвідувачів.

3.10. Адміністратор Центру має право не дозволити увійти до Центру пацієнтам, які порушують вимоги внутрішнього режиму медичного закладу, мають ознаки сп’яніння чи дії наркотичних або психотропних речовин. У разі потреби припинення протиправних дій таких пацієнтів адміністратор може викликати співробітників поліції.

3.11. З метою нерозголошення лікарської таємниці в приміщенні Центру категорично заборонена фото-, аудіо- та відеозйомка відвідувачами.

4. Оформлення документів на пацієнтів some text

4.1 На кожного Пацієнта заводиться медична документація, перелік якої наведений нижче. При оформленні медичної документації збирається інформація про загальний стан здоров'я Пацієнта (перенесені та теперішні захворювання), протипоказання, специфічні реакції, особливості організму Пацієнта та його персональні дані (паспортні дані, місце проживання, роботи тощо), які необхідні для забезпечення оперативного зв'язку з кожним Пацієнтом та його родичами і близькими.

4.2 При зверненні до Центру на вимогу лікаря Пацієнт заповнює та підписує:

- анкету з персональними даними пацієнта та медичним анамнезом, де зазначаються дані стосовно стану здоров’я, непереносимості тих чи інших лікарських засобів;

- інформовану добровільну згоду на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення (форма № 003-6/о), що є умовою початку надання медичних послуг;

- інші згоди на проведення лікування відповідно до виду лікування за формою, встановленою Центром;

- договір про надання медичних послуг (за визначеними Центром видами медичних втручань або на вимогу Пацієнта);

- план лікування як окремий документ або план лікування в медичній картці;

- інші документи, визначені Центром як обов’язкові.

4.3 Кожний Пацієнт зобов'язаний повідомити лікарю достовірну інформацію про стан свого здоров'я, в іншому випадку з Центру знімається юридична відповідальність за виникнення несприятливих ситуацій під час лікування або зниження його ефективності.

4.4. Якщо при самостійному оформленні анкет (іншої документації) або відповіді на питання лікаря Пацієнт не впевнений у правильності своєї відповіді, він повинен сповістити про це лікаря.

4.5. На кожного Пацієнта заводиться медична карта, до якої записуються всі дані діагностичного обстеження, додаткових методів обстеження, а також діагноз і рекомендації лікаря. Медична карта є власністю Центру і зберігається протягом усього спостереження і лікування, а потім протягом 5 років. Пацієнтам медична карта надається для ознайомлення на вимогу. Усі данні обстежень і консультативні висновки Пацієнти отримують у вигляді виписки з медичної карти.

4.6. При оформленні медичної карти на прохання адміністратора Пацієнт повинен пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також, за наявності, страховий поліс та дисконтну картку.

4.7. Відповідність персональних даних Пацієнта за відсутності документів, що посвідчують особу, повинна бути підтверджена особистим підписом Пацієнта у спеціальній анкеті (Додаток 5). Відмова Пацієнта, який не має паспорту, від підтвердження особистим підписом правдивості своїх персональних даних у анкеті є підставою для відмови від подальшого надання медичних послуг, за винятком випадків, коли така відмова може загрожувати життю та здоров’ю Пацієнта.

4.8. У випадку необхідності укладення з Пацієнтом Договору про надання платних медичних послуг пред’явлення Пацієнтом паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платника податків є обов’язковим.

4.9 Правила ознайомлення, видачі та зберігання медичної документації регламентуються окремою інструкцією.

5. Особливості надання медичних послуг

5.1. Вибір Пацієнтом або призначення лікуючого лікаря для кожного Пацієнта відбувається відповідно до причини звернення та графіку прийому спеціалістів. Пацієнт має право спостерігатися у одного лікаря, при відповідному попередньому записі та інформуванні про це адміністратора Центру.

5.2. Лікуючий лікар зобов’язаний вести Пацієнта до моменту закінчення узгодженого з Пацієнтом лікування.

5.3. Не дозволяється передача Пацієнта від лікуючого лікаря до інших лікарів Центру без погодження з медичним директором та лікуючим лікарем.

5.4. Пацієнт вправі вимагати заміни лікуючого лікаря на будь-якому етапі лікування та має право відмовитися від лікування в Центрі взагалі.

5.5. Проведення медичних втручань починається тільки після відповідного інформування та погодження Пацієнта чи його законних представників. У невідкладних випадках (з метою рятування життя та здоров’я), відповідно до вимог чинного законодавства України, медичні втручання можуть проводитися без погодження Пацієнта.

5.6. Щодо Пацієнта віком до 14 років (малолітнього Пацієнта), а також Пацієнта, визнаного в установленому законом порядку недієздатним, медичне втручання здійснюється за згодою їх законних представників.

5.7. У випадку виникнення сумнівів щодо дієздатності Пацієнта лікар повинний сповістити про це керівництво Центру.

5.8. В обумовлений з Пацієнтом час лікар Центру проводить збір анамнезу та огляд Пацієнта, встановлює попередній діагноз, визначає методи і можливі варіанти лікування, наслідки лікування і прогнозовані результати, ступінь ризику лікування та можливі ускладнення і детально інформує про це Пацієнта.

5.9. Перед початком лікування з Пацієнтом (його представником) узгоджується план лікування. У деяких випадках, коли неможливо одразу визначити весь обсяг медичних втручань, складається попередній план лікування.

5.10. Відомості про заплановані та проведені лікувальні заходи записуються до медичної картки та погоджуються з Пацієнтом під підпис.

5.11. До проведення медичного втручання кожному Пацієнту доступно пояснюється мета, сутність і строки запропонованих обстежень, лікувальних заходів, а також повідомляється про можливі ускладнення та ризики. Якщо Пацієнт не погоджується на застосування при лікуванні необхідних додаткових методів профілактики ускладнень, то цей факт письмово фіксується у медичній картці лікарем із відміткою, що Пацієнта проінформовано про можливість збільшення ризику настання ускладнень у майбутньому. Своїм підписом Пацієнт (представник) підтверджує, що він ознайомлений із такими наслідками.

5.12. Якщо в процесі надання послуг виникла необхідність зміни плану лікування та/або виконання додаткових дій, пов’язаних з медичними показаннями, то такі послуги надаються з попередньої згоди Пацієнта.

5.13. Відмова Пацієнта від проведення додаткових дій, пов’язаних з медичним втручанням, оформляється письмово з роз’ясненням Пацієнту наслідків такої відмови (див. Додатки 2, 4).

5.14. Якщо при узгодженні плану лікування у зв'язку з особливостями організму чи загального стану здоров'я Пацієнта прогнозується неефективність лікування, лікар повинен намагатися випередити можливі конфліктні ситуації у майбутньому шляхом обрання найбільше правильного та виправданого методу лікування.

5.15. Якщо Пацієнт все ж наполягає на проведенні медичних втручань чи робіт, які виходять за межі сприятливого прогнозу щодо їх ефективності чи досягнення бажаного для нього результату, він повинен підписати відмову від гарантійних зобов’язань Центру стосовно обраного ним плану лікування.

5.16. При незгоді Пацієнта з доводами та поясненнями лікуючого лікаря останній має право відмовитися від подальшого лікування, взяти з Пацієнта письмову розписку про відмову від лікування на запропонованих лікарем умовах (Додаток 1) або скласти акт за участю 2-х свідків, якщо Пацієнт не хоче надавати таку розписку (Додаток 3). Рішення про припинення правовідносин з таким Пацієнтом приймає медичний директор.

5.17. У випадку виникнення конфліктної ситуації з Пацієнтом з приводу якості, порядку, терміну лікування, внесення важливих змін у раніше погоджений план лікування, призупинення (припинення) лікування, а також висування вимог про негайну заміну лікуючого лікаря, медичний персонал зобов'язаний дотримуватися медичної етики та запобігати розвитку конфлікту, а також письмово (доповідною запискою) повідомити про це медичного директора.

5.18. У випадках, коли Пацієнт не виконує медичних приписів (рекомендацій) лікаря, порушує встановлений режим лікування, проведення лікувальних процедур і втручань, достроково припиняє лікування, лікар письмово сповіщає про це керівництво Центру та робить відповідний запис у медичній картці Пацієнта. У такому випадку Центр не несе відповідальності за стан здоров'я Пацієнта чи ефективність його лікування.

6. Порядок оплати послуг

6.1. Ціни на послуги, що надаються Центром, визначаються Прейскурантом цін, з яким Пацієнт зобов’язаний ознайомитися до початку надання послуг. Ціни і структура Прейскуранта можуть бути змінені. Про зміни цін Пацієнта повідомляють напередодні прийому у лікаря в усній формі або при записі на прийом.

6.2. Вартість послуг визначається Планом лікування, є попередньою і може змінюватися Центром в односторонньому порядку в разі зміни Прейскуранту цін на послуги (якщо укладеним з Пацієнтом договором не передбачено іншого) та /або зміни за згодою Пацієнта Плану лікування. План лікування може бути зафіксований, зокрема, в рахунку за надані послуги, медичній картці або договорі.

6.3. Усі додаткові види обстежень, які не входять в обсяг конкретної медичної послуги, яка надається Пацієнту, розраховуються додатково після їх проведення.

6.4. Послуги оплачуються Пацієнтом в день надання Послуги - до надання Послуги або безпосередньо після її надання, в розмірі повної вартості наданої Послуги в конкретне відвідування за цінами, що діють на момент надання послуг.

6.5. Он-лайн послуги надаються тільки за умови 100 % попередньої оплати.

6.6. На окремі види послуг, які передбачають попередні витрати Центру (закупівлю медичних виробів, матеріалів, оплату послуг третіх осіб тощо), Пацієнтом обов’язково вноситься передоплата у розмірі 100%.

6.7. У разі зміни Плану лікування у бік збільшення або виконання додаткових дій, що збільшують попередню вартість послуг (за умови попередньої згоди Пацієнта), Пацієнт зобов'язаний оплатити різницю у вартості послуг до початку їх надання, а у випадку, якщо зміна Плану лікування та фактичне надання послуги відбувається в одне й те ж відвідання Центру, - не пізніше трьох днів після надання послуги.

6.8. Оплата здійснюється в гривнях готівкою в касу Центру або безготівковим розрахунком (банківською картою через платіжний термінал, банківським переказом на поточний рахунок Центру).

6.9. Платником за послуги можуть бути як самі Пацієнти, так і їх представники (родичі, довірені особи), а також підприємства, організації, благодійні фонди тощо.

6.10. Пацієнти, які є громадянами інших країн чи уклали договір про добровільне медичне страхування, зобов’язані до початку отримання медичних та інших послуг в Центрі з'ясувати можливість оплати послуг зі своєю страховою компанією. Послуги за страховим полісом надаються за умови попереднього укладання Центром відповідного договору зі страховою компанією застрахованої особи.

6.11. Після отримання та оплати послуг за запитом пацієнта адміністратор оформлює акт приймання-передачі наданих послуг в двох екземплярах та надає Пацієнту на підпис. За домовленістю між Пацієнтом та Центром акт може підписуватися як після кожного відвідування Пацієнтом лікаря, так і після надання всіх послуг, що визначені в Плані лікування.

6.12. Пацієнт зобов’язаний підписати обидва примірника акту або надати письмову мотивовану відмову від його підписання. При підписанні Пацієнтом акту або відмові підписати акт без надання письмової мотивованої відмови послуги вважаються наданими належним чином, належної якості, в повному обсязі, у відповідності до Плану лікування, та прийнятими Пацієнтом в повному обсязі без претензій до Центру. У разі наявності письмової мотивованої відмови Пацієнта від підписання акту та прийняття послуг представниками Центру та Пацієнтом складається акт з визначенням необхідних дій та вказівкою строків їх виконання.

6.13. У межах спеціальних дисконтних програм Пацієнтам можуть надаватися знижки, розмір і порядок надання яких визначається керівником підприємства.

6.14. Якщо з вини Центру послуги надаються Пацієнту не в повному обсязі, вартість ненаданих та сплачених послуг відшкодовується Пацієнту протягом трьох робочих днів з моменту звернення Пацієнта до Центру з відповідною заявою.

6.15. У випадку неможливості надання Послуг (частини Послуг) з вини Пацієнта  - через нез’явлення Пацієнта на прийом до лікаря або на іншу медичну процедуру, порушення Пацієнтом умов цього Договору та (або) Правил, Виконавець має право не повертати Пацієнту сплачену ним суму передоплати. При цьому Пацієнт може звернутися з заявою на повернення коштів за фактично не надані послуги, а Виконавець зобов’язаний розглянути можливість повернення коштів з вирахуванням фактично здійснених витрат та витрат з виготовлення (замовлення) для Пацієнта лікувальних конструкцій протягом трьох робочих днів з моменту звернення Пацієнта із відповідною заявою.

6.16. Пацієнт не має права відмовитись від оплати погоджених та фактично наданих послуг.

6.17. В усіх випадках, коли вартість погоджених та фактично отриманих Пацієнтом послуг прямо не визначена Планом лікування, в тому числі коли послуги, визначені в Плані лікування, надані не в повному обсязі, вартість таких послуг (частин послуг) визначається відповідно до Прейскуранту цін Центру.

6.18. Стягнення з Пацієнтів заборгованості за надані послуги відбувається згідно з чинним законодавством України.

7. Права та обов'язки пацієнтів

7.1. Відповідно до Конституції України, Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992. № 2801-ХІІ та Цивільного кодексу України кожний Пацієнт має право на:

- охорону здоров'я, повагу честі та гідності;

- достовірну та своєчасну інформацію про стан свого здоров'я;

- отримання кваліфікованої, ефективної та своєчасної медичної допомоги (послуги);

- вибір лікаря і закладу охорони здоров'я, в тому числі вибір іншого лікаря замість того, що раніше виконував лікування;

- вибір методів лікування відповідно до рекомендацій лікаря (зокрема, вибирати за своїм розсудом план лікування, якщо лікарем визначено кілька варіантів плану лікування, попередньо ознайомившись із результатами обстеження, діагнозом, методами лікування, пов'язаним з ними ризиком, перевагами й недоліками різних планів лікування, можливими ускладненнями);

- отримання інформації про умови надання послуг, про імена і кваліфікацію осіб, які надаватимуть йому медичну допомогу;

- ознайомлення з порядком обстеження, лікування і ризиком, що має місце при виконанні медичних маніпуляцій / операцій;

- нормальні умови перебування в закладі охорони здоров’я;

- полегшення болю;

- проведення на його прохання консиліуму й консультацій інших фахівців Центру;

- збереження таємниці про стан свого здоров’я, про факт звернення за медичною допомогою, про діагноз, а також про відомості, одержані при медичному обстеженні;

- надання інформованої добровільної згоди на медичне втручання;

-відмову від медичного втручання після отримання адекватної інформації про захворювання, його можливі негативні наслідки та ускладнення (крім невідкладних випадків, коли реальна загроза життю є наявною);

- безпосереднє ознайомлення з медичною документацією;

- отримання виписки з медичної карти про обсяг наданої медичної допомоги, у тому числі використаних матеріалах, стані медичного здоров’я і проведеному лікуванні;

- відшкодування заподіяної здоров'ю шкоди;

- оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та органів охорони здоров'я.

7.2. Пацієнт зобов'язаний:

- дотримуватися рекомендацій та приписів лікуючого лікаря. Обов’язковим є виконання вказівок лікаря щодо режиму прийому ліків, харчування, фізичного навантаження, відмови від шкідливих звичок тощо;

- своєчасно приходити на заплановані прийоми до лікуючого лікаря, у т.ч. на процедури, огляди, консиліуми тощо;

- у випадку появи болю, дискомфорту й інших скарг у періоди між сеансами лікування негайно сповіщати лікаря або чергового адміністратора, або відвідати Центр для надання допомоги;

- з'являтися на контрольні і профілактичні огляди у час, узгоджений з лікарем. У випадку неможливості явки на лікування або контрольний огляд у призначений лікарем час попередити про це лікаря чи адміністратора не менше, ніж за добу;

- проводити оплату медичних послуг у повному обсязі й за попереднім розрахунком вартості лікування, виходячи з діючого прейскуранту цін Центру;

- сплатити вартість лікування ускладнень основного захворювання або супутньої патології, виявленої під час обстеження, за умови надання згоди на таке лікування;

- надати правдиві персональні дані та інформацію для анамнезу, повідомити лікаря про перенесені або наявні захворювання відповідно до наданої анкети, про контакти з інфекційними хворими;

- дотримуватись правил перебування Пацієнтів в Центрі.

7.3. Пацієнтам забороняється приймати медичні засоби, що не були призначені лікуючим лікарем.

7.4. Пацієнтам не рекомендується залишати без нагляду цінні речі та гроші.

8. Права та обов'язки Центру

8.1. Права Центру:

- скерувати Пацієнта в інший спеціалізований медичний заклад за відсутності у Центру технічних можливостей для виконання необхідних діагностичних або лікувальних заходів;

- перенести візит у випадку непередбаченої відсутності лікаря або призначити іншого лікаря для проведення лікування за згодою Пацієнта;

- не надавати медичні послуги без належного підтвердження Пацієнтом взяття ним зобов’язань з оплати послуг;

- припинити лікування Пацієнта, який свідомо, без посилання на поважні причини, не виконує медичні приписи й вказівки лікуючого лікаря;

- зупинити надання послуг у випадку відмови відшкодування матеріальної та моральної шкоди, що спричинив Пацієнт, або особи, які його супроводжують, внаслідок навмисного пошкодження майна Центру;

- в особливих випадках, передбачених чинним законодавством України, обмежувати надання Пацієнтові медичної інформації;

- у разі виникнення невідкладних станів самостійно визначати обсяг досліджень та медичних втручань, необхідних для надання своєчасної медичної допомоги;

- відмовити в наданні послуг Пацієнту (або призупинити надання послуг) у визначених в цих Правилах випадках.

8.2.Центр має право відмовити Пацієнтові в наданні медичних послуг в будь-який момент (за умови, що така відмова не загрожуватиме життю Пацієнта) в наступних випадках:

- коли ліцензійні обмеження, кваліфікація його медичного персоналу або технічна оснащеність не дозволяють надати кваліфіковану та ефективну медичну допомогу. У цьому випадку Пацієнтам рекомендуються інші заклади охорони здоров’я, де їм зможуть надати відповідні послуги;

- надання Пацієнтом неповних та /або недостовірних даних про свою особу та/ або стан свого здоров’я;

- при наявності у Пацієнта алергічних реакцій, медичних протипоказань або захворювань, що виключають безпечне надання послуги або лікування методами, які були визначені сторонами;

- Пацієнт відмовляється пройти необхідні для проведення подальшого лікування обстеження;

-при відмові Пацієнта від подальшого лікування;

- Пацієнт наполягає на використовуванні лікарських засобів чи застосуванні методів діагностики та лікування, що не дозволені до застосування на території України;

- недотримання Пацієнтом встановлених лікуючим лікарем приписів або графіку лікування;

- Пацієнт перебуває в алкогольному чи наркотичному сп’янінні;

- дії Пацієнта загрожують життю й здоров'ю персоналу;

- вимоги послуг, які не входять у план лікування;

- запізнення на прийом більше, ніж на 20 хвилин;

- порушення Пацієнтом вимог цих Правил.

8.3. Центр має право не починати (або призупинити) надання послуг Пацієнту у випадках:

- відмови Пацієнта від підписання інформованих згод, заповнення анкети здоров’я;

- при виникненні заборгованості у Пацієнта з оплати послуг (до моменту повного погашення такої заборгованості);

- відсутності належного підтвердження Пацієнтом оплати послуг (в разі безготівкового розрахунку);

- неприбуття Пацієнта у встановлені дату та час для отримання відповідних послуг.

8.4. Центр зобов'язаний:

- за узгодженням з Пацієнтом призначити для проведення обстеження й лікування компетентного лікаря;

- провести в узгоджений час огляд Пацієнта та надати консультацію;

- після обстеження (первинної консультації) надати Пацієнту достовірну та повну інформацію в усній формі: про стан його здоров’я в рамках спеціалізації лікаря, про можливі в конкретному випадку варіанти лікування, профілактики; про медикаменти, матеріали, що будуть застосовуватися, та їх ефективність; про протипоказання, можливі ускладнення і тимчасовий дискомфорт, які можуть виникнути під час лікування або після нього; про призначення та рекомендації, які слід буде дотримуватися Пацієнту для збереження або настання очікуваного результату медичних заходів;

- скласти для Пацієнта рекомендований план лікування, погодивши з ним перелік конкретних медичних та/або профілактичних заходів, визначивши порядок і строки їх здійснення, а також попередню вартість відповідного лікування чи послуг;

- в разі необхідності запропонувати Пацієнту пройти додаткові консультації та обстеження у фахівців іншого медичного профілю, у тому числі в іншому лікувальному закладі, з метою уточнення діагнозу, правильного вибору матеріалів і методик лікування;

- визначити та повідомити Пацієнта про приблизні строки виконання різних планів лікування;

- поетапно погоджувати з Пацієнтом час, призначений для лікування;

- до початку лікування надати, а після закінчення - уточнити лікарські призначення й рекомендації для Пацієнта;

- відповідно до попереднього діагнозу та плану лікування здійснити якісне лікування;

- використовувати методи діагностики, профілактики та лікування, дозволені на території України, з дотриманням встановлених до них вимог;

- забезпечити дотримання діючих санітарних норм при підготовці до прийому пацієнтів та під час лікування;

- забезпечити найбільш безболісні й раціональні методи лікування відповідно до медичних показань;

- у випадку непередбаченої відсутності лікуючого лікаря забезпечити лікування іншим лікарем (за згодою Пацієнта);

- при виникненні в ході лікування змін у діагнозі, обсязі лікування, вартості лікування проінформувати про це Пацієнта до надання додаткових послуг;

- видавати Пацієнтові виписку з медичної карти, передбачені чинним законодавством довідки та інші документи;

- дотримуватись правил медичної етики й деонтології у взаєминах з Пацієнтом, а також лікарської таємниці.

9. Відповідальність Центру

9.1. Центр несе відповідальність перед Пацієнтом за:

- якість та безпеку наданих послуг;

- невиконання чи неналежне виконання посадових обов’язків медичним персоналом Центра;

- недотримання вимог, що висуваються до методів діагностики та лікування, дозволених на території України у відповідності до чинного законодавства України.

9.2.Центр не відповідає за очікування Пацієнта і звільняється від відповідальності, якщо несприятливі обставини були обумовлені надзвичайними або невідкладними за даних умов подіями або якщо Центр доведе, що вжив всіх залежних від нього заходів щодо належного надання медичних послуг.

9.3. Центр не несе відповідальності за шкоду, завдану життю чи здоров’ю Пацієнта, якщо це стало результатом:

- нез’явлення чи несвоєчасного з’явлення Пацієнта на запланований прийом для продовження лікування або контрольного огляду;

- недотримання Пацієнтом рекомендацій лікуючого лікаря;

- недотримання Пацієнтом рекомендованого плану лікування, етапів та строків лікування;

- неповідомлення або повідомлення недостовірної інформації Пацієнтом про стан свого здоров’я;

- відмові чи переривання Пацієнтом медичного втручання, діагностичного обстеження та/або профілактичних заходів, а також відмови від додаткових обстежень, об’єктивно необхідних для проведення лікування та профілактики небажаних ускладнень;

- виникнення алергічних реакцій на дозволені до медичного застосування лікарські засоби чи медичні вироби, про можливість виникнення яких лікар не був попереджений Пацієнтом.

10.Гарантії Центру

10.1. Центр гарантує високу якість надання своїх послуг, відповідальне ставлення до кожного Пацієнта, проте кожне медичне втручання пов’язане з певним ризиком настання небажаного результату.

10.2. Якість медичних послуг, що надаються Центром, визначається комплексом дій (діяльності) Центру, які відповідають за методиками і властивостями обов’язковим для подібних послуг вимогам. Вимоги до виконання складових певної послуги дій (діяльності) встановлюються освітніми програмами до підготовки спеціалістів та нормативно-правовими актами в галузі охорони здоров’я.

10.3. Центр гарантує застосування лише дозволених на території України обладнання, витратних матеріалів та медикаментів, які мають відповідні сертифікати.

10.4. Центр гарантує використання всіх витратних матеріалів та медикаментів, за які розрахувався Пацієнт.

10.5. Центр спостерігає за своїми Пацієнтами до повного їх одужання і зробить все необхідне для цього в межах своєї компетенції.

10.6. У випадках направлення Пацієнта в інші лікувальні заклади для наступного обстеження та лікування Центр не проводить повернення вартості за лабораторне, діагностичне обстеження або надані консультації спеціалістами Центру.

10.7. В окремих складних випадках, при письмовій згоді Пацієнта, лікування або обстеження можуть проводитися без гарантовано позитивного результату. У таких випадках розрахунок за послугу не повертається і не враховується при подальшому лікуванні.

11. Порядок розгляду скарг та звернень Пацієнтів

11.1. У випадку, коли Пацієнт незадоволений якістю наданих йому медичних послуг, рівнем медичного та сервісного обслуговування, вважає, що його права як Пацієнта і споживача були порушені, він має право звернутись із заявою або скаргою до медичного директора Центру.

11.2. Письмово оформлені заяви та скарги розглядаються відповідно до строків, визначених чинним законодавством України, із надісланням заявнику відповіді поштою.

11.3. Усні скарги розглядається на особистому прийомі у медичного директора (за попереднім записом, а у невідкладних випадках – при особистому зверненні).

11.4. Для розгляду скарг і звернень у Центрі утворюється комісія з розгляду скарг Пацієнтів.

11.5. Для об’єктивності розгляду скарг та за погодженням із Пацієнтом адміністрація Центру може запрошувати спеціалістів з інших медичних закладів.

11.6. Для проведення перевірки інформації та претензій Пацієнта зазвичай проводиться дослідження облікової та правової документації, відібрання пояснень у лікарів, адміністраторів тощо. Центр не приймає претензій Пацієнта, в основі яких лежать приватні думки спеціалістів інших медичних закладів.

11.7. За результатами розгляду скарг та претензій виноситься рішення, яке обов’язково доводиться до заявника.

12. Прикінцеві положення

12.1. Центр має право змінити ці Правила в односторонньому порядку, повідомивши про зміни Пацієнтів, з якими укладено договори про надання медичних послуг. Внесення будь-яких змін або доповнень до Правил здійснюються на підставі наказу керівника підприємства.

12.2. За невиконання або неналежне виконання положень цих Правил медичний персонал несе дисциплінарну або матеріальну відповідальність за збитки (шкоду), заподіяні підприємству або Пацієнту.

12.3. Правила обов’язково зберігаються у доступному для Пацієнта місті – в «Куточку споживача» та на рецепції і надаються адміністратором на першу вимогу Пацієнта. Кожному Пацієнту доводяться основні положення цих Правил щодо його прав і обов'язків.

12.4. Випадки, що не врегульовані цими Правилами, регулюються чинним законодавством України.Медичний директор Н.О. Машталер